• 852 755 produktů skladem ihned k expedici
  • Osobní odběr ve Strakonicích od 8:00 do 16:00

Díly pro Váš motocykl

REKLAMACE - REKLAMAČNÍ ŘÁD

 
Tento reklamační řád upravuje způsob, jakým lze uplatnit ve vztahu ke společnosti MTZ MOTOTECHNIKA s.r.o. (dále jen "prodávající") nároky z odpovědnosti za vady zboží.
Záruční doba a záruční podmínky na všechny výrobky a zboží jsou poskytovány dle zákona. Reklamační řízení se řídí platnými právními úpravami, především se posuzuje podle Občanského zákoníku v platném znění.
 
Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem.
Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.
Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách na zboží, stejně jako o chybějícím množství nebo chybné dodávce neprodleně informovat prodávajícího. V případě obdržení poškozené zásilky během přepravy informuje kupující neprodleně prodávajícího, aby mohlo být započato reklamační řízení s přepravcem (prodávající bohužel nemůže ručit za bezchybné doručení zásilek, ale i těmito reklamacemi se zabývá, ale za podmínky, že musí být dodrženy reklamační podmínky daného přepravce).
 
Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit formou elektronického nebo písemného oznámení (viz. formulář Reklamační protokol ke stažení níže) neprodleně do 3 dnů od převzetí zboží (zásilky) a zaslat ho (e-mailem, dopisem) společně s číslem faktury a dokladem o dodání / zaplacení do sídla prodávajícího => v písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady a popsat, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi).
- reklamační protokol (hlavní strana) ke stažení ZDE
- reklamační protokol (strana 2A) ke stažení ZDE
- reklamační protokol (strana 2B) ke stažení ZDE
Upozornění pro použití formuláře: formulář nelze v počítači uložit a následně odeslat uložený emailem! Slouží pro vyplnění a následné vytištění, nebo pro vytištění a vyplnění ručně!
 
Není-li kupujícím prodávajícímu doručen řádně vyplněný reklamační list, prodávající písemně v emailové zprávě vyzve kupujícího k předložení vyplněného reklamačního listu. Emailová zpráva bude prodávajícím odeslána na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Neobdrží-li prodávající řádně vyplněný reklamační list do 7 dnů ode dne odeslání uvedené písemné výzvy kupujícímu, prodávající reklamační řízení nezahájí a odešle kupujícím předané zboží včetně dokumentace zpět kupujícímu na náklady kupujícího. V tomto případě se má za to, že vady zboží kupujícím vytknuty nebyly.
 
Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odeslání, oznámení o odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
Reklamované zboží kupující zasílá zpět prodávajícímu pouze BEZ DOBÍRKY (dobírka nebude přijata!) na adresu provozovny:
MTZ Mototechnika s.r.o.
U Blatenského mostu 1482
38601 Strakonice
 
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
● bezplatné odstranění vady opravou;
● přiměřenou slevu z kupní ceny;
● vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má-li zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 
Prodávající si vyhrazuje právo neuznání reklamace v případě, že reklamace nebyla provedena včas.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
Nárok na reklamaci nevzniká, pokud je kupující v prodlení s plněním svých povinností (např. zaplacení zboží, atd.).
 
V případě neoprávněné reklamace si prodávající vyhrazuje právo účtovat kupujícímu účelně vzniklé náklady související s vyřizováním takové neoprávněné reklamace včetně dopravného, balného a dalších vedlejších nákladů s tím spojených.
 
Všechny dodávané technické náhradní díly jsou určeny k montáži a instalaci odborným servisem => v případě neodborné montáže samotným zákazníkem nebo firmou, která není pro tuto činnosti oprávněná, zaniká jakákoliv záruka bez výjimky!!
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu / používání výrobků a zboží, z funkčních vlastností, škod z neodborného používání a zacházení se zbožím, stejně jako ze škod způsobených chybnou manipulací a nevhodným skladováním => na vady tohoto původu se nevztahuje ani neposkytuje žádná záruka.
Nárok na reklamaci zaniká, pokud zboží bylo kupujícím poškozeno (např. odtržením etiket, závěsných štítků nebo jiných visaček, ramínek) nebo opotřebováno či jakkoli použito, testováno nebo namontováno.
Je-li zboží zlevněno pro jakoukoli vadu, na tuto vadu se nevztahuje záruka.
 
Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o způsobu jejího vyřízení, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 
Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
 
Místem posouzení reklamace je sídlo prodávajícího - v případě nutnosti posouzení vady přímo výrobcem zboží si prodávající vyhrazuje právo na odeslání zboží na adresu výrobce/dodavatele k posouzení.
Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto reklamačním řádem dotčena.
Definice pojmů obsažené v tomto reklamačním řádu mají přednost před definicemi v obchodních podmínkách. Pokud tento reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován v obchodních podmínkách. Pokud není definován ani v obchodních podmínkách, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.
Prodávající nehradí náklady vzniklé s dopravou reklamovaného zboží do sídla prodávajícího a zpět kupujícímu.
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

VYLOUČENÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Záruka se nevztahuje a prodávající neodpovídá za:
- opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo používáním, ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
- poškození způsobené nehodou, nesprávným použitím, zneužitím, nedbalostí nebo jiným abnormálním použitím;
- vadu zboží, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu;
- nesprávně provedené opravy nebo nesprávně nainstalované výměny, včetně jakýchkoli dodatečných úprav a neautorizovaných zásahů;
- vadu způsobenou neodborným zacházením nebo obsluhou v rozporu s návodem nebo účelem, pro který se zboží obvykle používá;
- poškození v důsledku mrazu, přehřívání, přetěžování, koroze, nedostatečné údržby nebo uskladnění;
- vadu u věci/zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána;
- vadu u použité věci, která odpovídá míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím;
- vady, o kterých kupující při nákupu věděl, jakož ani pro ty, které po převzetí na věci sám způsobil;
- vady, které kupující na věci způsobí nedodržením obecných zásad zacházení s věcí/zbožím, popřípadě zásad speciálních, se kterými kupujícího prodávající seznámil;
- vadu vzniklou díky zanedbání odborné péče, špatné údržbě, nesprávnému použití či uskladnění;
- poškození zboží v rámci zkoušení a testování včetně poškození zboží, se kterým bylo manipulováno nebo které bylo použito jako zkušební prvek v rámci hledání závady;
- poškození kvůli rozměrové či jiné odlišnosti, kdy kupující neprovedl kontrolu a měření dodaného zboží před montáží;
- použití v soutěžních závodech jakékoliv úrovně, kaskadérské činnosti nebo jiných souvisejících aktivitách a událostech;
- nadměrné opotřebení zboží způsobené nesprávným užíváním nebo užíváním v nestandardních či neadekvátních podmínkách nebo zboží, které bylo zcela nebo z části spotřebováno;
- vadu uplatněnou po lhůtě k uplatnění práv z vadného plnění, respektive po záruční době.


Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

Vždy zachovejte nepoškozený původní obal! Pro zboží bez obalu nebo s poničeným obalem může být dle §1833 Občan. zákoníku účtována částka za uvedení zboží do původního stavu.Za poničený a znehodnocený obal se považuje obal polepený lepicí páskou,popsaný nebo polepený štítky přepravců.


Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO NÁHRADNÍ DÍLY A ZBOŽÍ TECHNICKÉHO CHARAKTERU

 
Tento reklamační řád upravuje způsob, jakým lze uplatnit ve vztahu ke společnosti MTZ Mototechnika s.r.o. (dále jen „prodávající“) nároky z odpovědnosti za vady zboží.
 
1) Záruční doba (lhůta pro uplatnění reklamace) začíná běžet ode dne převzetí zboží.
2) Na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím (spotřebitelem) na straně druhé se použije právní úprava odpovědnosti za vady obsažená v Občanského zákoníku, v platném znění.
3) Na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a fyzickou či právnickou osobou na straně druhé, která není spotřebitelem a zboží nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (tzv. na IČO na faktuře), se použije právní úprava odpovědnosti za vady obsažená v zákoně č. 513/1991 Sb., dle § 409 až 470 Obchodního zákoníku, v platném znění.
4) Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, kterou kupující sám nezpůsobil, je kupující povinen reklamovat zboží při jeho převzetí v sídle prodávajícího, nebo při převzetí zboží od dopravce. Nákup zboží musí kupující prokázat fakturou nebo pokladním dokladem, který zároveň slouží jako záruční list. Reklamace jakosti zboží a jejich řešení se řídí ustanovením Obchodního zákoníku / Občanského zákoníku.
5) Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit formou elektonického nebo písemného oznámení (hlavní strana protokolu ke stažení ZDE / strana 2A ke stažení ZDE / strana 2B ke stažení ZDE) neprodleně do 3 dnů od převzetí zboží (zásilky) a zaslat ho (e-mailem, dopisem).
6) Zboží technického charakteru a náhradní díly prodávané prodávajícím jsou určeny k odborné montáži. Proto je nezbytně nutné předložit, a prodávajícím i jeho dodavateli je při reklamaci vyžadován, doklad o odborné montáži. Pro správnou funkčnost požadují výrobci technických náhradních dílů a zboží technického charakteru pro své výrobky kvalifikovanou montáž s adekvátními znalostmi a zkušenostmi včetně profesionálního technického vybavení.
Odbornou montáží se rozumí montáž v odborném servisu nebo montáž kvalifikovaným mechanikem/autorizovaným technikem, případně montáž osobou, která vlastní oprávnění tuto činnost vykonávat.
Dokladem se rozumí potvrzení o montáži dílu, s uvedením technologického postupu a faktura, popřípadě stvrzenka o zaplacení s uvedením vykonaných prací, z nichž vyplývá, že bylo zboží, které je předmětem reklamace, do motocyklu nebo vozidla namontováno.
7) Kupující či jím pověřená osoba jsou povinni před montáží zkontrolovat a přeměřit dodané zboží, zda se zboží shoduje s jeho požadavkem a zda správně "pasuje" do motocyklu/vozidla. V případě rozměrové odlišnosti a následné montáži zboží prodávající neručí za vzniklé škody a není toto zboží možné reklamovat.
8) Vady zboží spočívající v chybném plnění (chybném dodání), jiném plnění, nedostatečném množství (například nesprávný počet kusů) a v nesprávném provedení lze uplatnit u prodávajícího neprodleně po převzetí zásilky, maximálně druhý den od převzetí. V případě osobního odběru je nutné reklamovat nedostatečné množství okamžitě při převzetí, jinak na reklamaci nebude brán zřetel.
9) Kupující pro uplatnění nároku z odpovědnosti za vady musí prodávajícímu předložit:
● vadné zboží,
● vyplněný reklamační protokol (hlavní strana protokolu ke stažení ZDE / strana 2A ke stažení ZDE / strana 2B ke stažení ZDE),
● fakturu nebo pokladní doklad, který prokazuje koupi zboží (doklad o nabytí zboží),
● doklad a potvrzení o odborné montáži, čímž se rozumí montáž v servisu nebo montáž osobou, která má oprávnění tyto činnosti vykonávat; dokladem se rozumí potvrzení o montáži nebo faktura, popř. stvrzenka o zaplacení s uvedením vykonaných prací, z nichž vyplývá, že díl, který je předmětem reklamace, byl do motocyklu/vozidla odborně namontován;
● u elektronických dílů je vyžadováno k reklamaci doložení výpisu z diagnostiky či jiného odborného měření, případně fotodokumentaci.
10) Nárok z odpovědnosti za vady musí být uplatněn v záruční době.
11) Prodávající může reklamaci posoudit:
● přímo ve svém sídle,
● předáním/zasláním zboží dodavateli nebo výrobci na posouzení,
● předáním záručnímu servisu na posouzení, případně opravu.
12) Záruční doba v případě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitel, je stanovena na 24 měsíců.
13) Záruční doba v případě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, který je fyzickou osobou nebo právnickou osobou, která není spotřebitelem a zboží nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti, je stanovena na 12 měsíců, pokud záruční list jednotlivého výrobce nestanoví lhůtu delší nebo pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší záruční době.
14) O reklamaci rozhodne prodávájící zpravidla během 3-5dnů. V případě, že je nezbytné provést posouzení vady výrobku jeho dodavatelem, bude reklamace vyřízena na základě výsledku tohoto posouzení, nejpozději však do 30 dnů. V případě nutnosti odeslání reklamovaného zboží do zahraničí je reklamační lhůta prodloužena na 90 dní.
V případě, že reklamované zboží bude nutné odeslat na posouzení do zahraničí, je lhůta na vyřízení reklamace prodloužena na 90 dní.
15) Znění tohoto Reklamačního řádu může prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé z Kupních smluv uzavřených před účinností nového Reklamačního řádu.
16) Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2022.
 
Pokud jakékoliv výše uvedené ustanovení bude považováno kupujícím za sporné nebo pro kupujícího nevýhodné, bude vše řešeno a postupováno dle platných zákonů a předpisů.

Náhradními díly a zbožím technického charakteru se rozumí:
- komponenty brzdového systému (jako například brzdové kotouče, brzdové destičky, brzdové pumpy, opravné sady brzdiče, opravné sady brzdové pumpy, brzdové hadice, atd.)
- komponenty elektrické soustavy (jako například regulátory dobíjení, relé, statory zapalování, statory alternátoru, opravné sady startéru, startéry, indukční cívky, jednotky zapalování, spínací skříňky, atd.)
- komponenty palivové soustavy (jako například palivová čerpadla, palivové kohouty, benzínové pumpy, opravné sady palivového kohoutu, apod.)
- komponenty motoru (jako například písty, ojnice, ložiska, klikové hřídele, válce, ventily, vačkové hřídele, rozvodové řetězy, atd.)
- komponenty podvozku (jako napříkad komponenty řízení, ložiskové opravné sady, kola, ráfky, lanovody, atd.)
- komponenty hnacího ústrojí (jako například hnací řemeny, řetězová kola, řetězy, komponenty variátoru, atd.)
- komponenty spojkového ústrojí (jako například spojkové koše, spojkové lamely, sady odstředivé spojky, sady automatické spojky, spojkové kotouče, spojkové unašeče, atd.)
- komponenty pérování (jako například pružiny pérování, sady pístků předních vidlic, cartridge předních vidlic, sady snížení pérování, planžety, těsnící komponenty, pouzdra, planžety, atd.)

Objednejte dnes, 13 hod. a zboží obdržíte zítra.
Potřebujete zboží ještě dnes?
Vyzvědnětě si jej osobně na naší prodejně ve Strakonicích v době od 8 do 16h.
Platí pouze pro zboží označené skladem.
Doprava zdarma
při nákupu nad 2 200,00 Kč
Platí pro maloobchodní prodej do ČR
Chcete dostávat informace z našeho obchodu?

852 755 kusů zboží skladem ihned k expedici, 56 013 produktů v nabídce
14 dnů na vrácení a výměnu zakoupeného zboží
29 let zkušeností s prodejem náhradních dílů a příslušenství na všechny druhy motocyklů
Vlastní prodejna ve Strakonicích, kde si můžete zboží ihned osobně vyzvednout
Dlouhá historie firmy - na trhu od roku 1996.
Oficiální zastoupení více jak 45 značek pro Českou republiku
Odborná pomoc při výběru náhradních dílů a příslušenství na motocykly a čtyřkolky
Věrnostní program za každý nákup
ONLINE Live Chat každý pracovní den od 8:00 do 16:00 hodin s proškoleným technikem

Motodíly od A do Z

 

 

 

MTZ Mototechnika s.r.o.

Telefon:  601 303 001  /  601 303 002

               601 303 003  /  601 303 004

E-mail: info@mototechnika.cz

Prodejna:

U Blatenského mostu 1482
(průmyslová zóna Kání Vrch)
386 01 Strakonice

Pondělí - Pátek 8:00-12:00 / 13:00-16:00 hod.

Informace

Kontakt a prodejna

Články, novinky

Doprava a platba

Obchodní podmínky

Reklamační řád

Výměna / Vrácení zboží

Ochrana osobních údajů

FAQ - Časté dotazy

Nastavení Cookies

O společnosti

Zastupované značky

Všechny prodávané značky

Velkoobchod

Profil společnosti

Historie společnoti

Podporujeme

Zapůjčení nýtovačky

Velikosti oblečení